A Medi-Trend Kft (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatást nyújtja.

Adatkezelő megnevezése: Medi-Trend Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 02 09 071792

Adatkezelő székhelye:  7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán u. 18.

Adatkezelő elektronikus címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: InfoTV.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket. Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Mi az adatkezelés célja?

Társaságunk a mai felgyorsult információtársadalmi világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. Ön felveheti velünk a kapcsolatot elektronikus levél formájában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi e-mail címen, valamint a +36 30 749-7594 telefonszámon keresztül. Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen tájékoztatóban megfogalmazottak szerint kezeljük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután Ön felvette a kapcsolatot Társaságunkkal, mi az Ön megkeresésére válaszolhassunk. A kapcsolatfelvétel történhet egy már megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, valamint szerződéskötést megelőzően.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Szervezet megnevezése, kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges, vagy szükséges, illetve jogszabály által előírt.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Társaságunk úgy tekinti, hogy a partnerekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Kik az adatkezelésben érintettek?

Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által igényelt megrendelés, vagy szerződés teljesítéséhez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan kapcsolattartási, javaslattételi, vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Kik azok az adatfeldolgozók, akik adatkezelésben részt vesznek?

 • Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) Társaságunk által üzemeltetett +36 30 749-7594 telefonszámon keresztüli hívások kezelése a telefon szolgáltató társaság szerverein történik.
 • K-marketing (7761 Kozármisleny, Jácint utca 6.) Társaságunk a hatályos pénzügyi, számviteli, adózási jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelési tevékenységet külső szolgáltatóval végezteti.

Adatfeldolgozóink az Ön személyes adatait kizárólag a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs, kivéve ha ezt valamely hatályos jogszabály nem írja elő. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Továbbítunk e személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére?

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Meddig kezeljük személyes adatait Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Az általános elévülési idő 1 év, amennyiben a megrendelés, szerződés teljesítését követően valamely hatályos jogszabály nem ír elő ennél hosszabb megőrzési időt. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Társaságunk és Ön között, akkor az adatokat a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Történik-e automatizált döntéshozatal és profilalkotás a folyamat során?

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Milyen jogai vannak az adatkezelés kapcsán?

 • Joga van a tájékoztatáshoz!

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 • Joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez!

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 • Joga van a hozzáféréshez!

Ön kérelmére a Társaság tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor milyen személyes adatait kezeljük és milyen módon.

 • Joga van az adatok helyesbítéséhez!

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

 • Joga van az adatainak törléséhez!

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • Tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • A személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az általunk kezelt adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik.

 • Joga van az adatkezelés korlátozásához!

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

o Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

o az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Ön hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
 • Joga van a tiltakozáshoz!

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke vagy hozzájárulás a jogalapja (Pl.: régebbi hírlevél feliratkozás), úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Joga van az adathordozhatósághoz!

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

 • Mi az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrendje?

Ön a fenti jogait a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére: 7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán u. 18. eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Melyek a jogorvoslati jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan?

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelet előírásait, jogosult arra, hogy panasszal éljen Társaságunknál. Amennyiben a panaszát nem tudjuk érdemben és megfelelően kezelni, úgy joga van arra hogy bírósági jogorvoslattal éljen.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék  előtt is megindítható.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

URL: http://naih.hu